Dla kursanta

Nauczyciel pomagający kursantowiPlan przebiegu szkolenia w OSK Asior:

 1. W dniu rozpoczęcia kursu możliwość zrobienia badań lekarskich na miejscu
 2. W kolejnym dniu konieczność wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę w wydziale komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie / zabieramy ze sobą dowód osobisty do wglądu,orzeczenie lekarskie, wniosek o wydanie prawa jazdy, 1 kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, osoba niepełnoletnia zgodę rodzica /
 3. Zrealizowanie 30 godzin zajęć teoretycznych zgodnie z programem szkolenia
 4. Zrealizowanie 30 godzin zajęć praktycznych – opanowanie wiedzy i umiejętności do egzaminu
 5. Zaliczenie egzaminu wewnętrznego teoretycznego i praktycznego w Osk Asior
 6. Możliwości wygenerowania PKK online na stronie INFO CAR

 Przydatne linki:


Ustalanie egzaminu państwowego

Egzamin państwowy teoretyczny można ustalić osobiście w ośrodku egzaminowania w biurze obsługi klienta lub na stronie OSK ASIOR w zakładce dla kursanta – zapisz się na egzamin – INFO CAR.

Co będzie potrzebne do ustalenia terminu egzaminu państwowego przez internet:

 • utworzonego i aktywowanego konta w serwisie,
 • swojego numeru PKK (profilu kandydata na kierowcę),
 • swojego numeru PESEL,
 • swoich danych osobowych (imię i nazwisko),
 • wystarczających środków pieniężnych, by opłacić rezerwację egzaminu online

Co będzie potrzebne do ustalenia terminu egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania:

 • swojego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, paszportu, karty pobytu,
 • swojego numeru PKK,
 • dowodu wniesienia opłaty za egzamin, można opłacić na miejscu.

Opłaty za egzamin państwowy:

 • teoria 30 złotych

Po zdanej części teoretycznej można ustalać część praktyczną w taki sam sposób jak teorię

Opłaty za egzamin państwowy:

 • praktyczny kat.B 140 złotych
 • praktyczny kat. AM, A1, A2, A 180 złotych

Egzamin teoretyczny:

Czas trwania egzaminu wynosi maksymalnie 25 minut. Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74, do uzyskania pozytywnego wyniku niezbędne jest przynajmniej 68. Obecnie część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

1.20 pytań z wiedzy podstawowej (odpowiedzi TAK/NIE), w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt,

 

2.12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (odpowiedzi A/B/C), w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 3 punkty,
 • 4 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 2 punkty,
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, każde za 1 punkt;

W części podstawowej osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Pytanie składa się z części tekstowej oraz ilustracji (zdjęcie, klip filmowy, symbol np. znaku drogowego). Klip jest wyświetlany bez możliwości zatrzymania go i powtórzenia. Czas 15 sekund na udzielenie odpowiedzi jest liczony od momentu zakończenia emisji klipu.

W części specjalistycznej czas na odpowiedź to 50 sekund. Można poprawiać udzielone odpowiedzi, aż do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Nie wskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.


CO JEST OCENIANE NA EGZAMINIE PRAKTYCZNYM

1.Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów (egzamin przeprowadzany na placu manewrowym). Wykonuje się obowiązkowo dwa zadania na placu manewrowym:

 • jazda po łuku do przodu i tyłu,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 

2.Umiejętności jazdy w ruchu drogowym (egzamin przeprowadzany na drogach publicznych) Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem), parkowanie skośne, parkowanie równoległe ( wjazd tyłem) oraz manewr zawracania, wykonywany jest już w ruchu miejskim.

 

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1.wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,

2.wynik negatywny z egzaminu praktycznego, jeżeli:

 • dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
 • nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

 

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze

 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego

 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze

 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia

 • dynamikę i kulturę jazdy

 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego, może zgłaszać do dyrektora ośrodka egzaminowania skargi i zastrzeżenia w razie niezgodności jego przebiegu z obowiązującymi przepisami - w terminie siedmiu dni od daty jego przeprowadzenia. Na wniosek osoby, która dwukrotnie uzyskała negatywny wynik egzaminu praktycznego, wojewoda może skierować do udziału w kolejnym egzaminie praktycznym - osobę sprawującą w jego imieniu nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców.


Odbiór prawa jazdy

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego prawo jazdy będzie można odebrać w ciągu 30 dni ( zazwyczaj jest szybciej, około 2 tygodni) w wydziale komunikacji w Urzędzie Miasta lub Starostwie, opłata za wydanie dokumentu wynosi 100,50 złotych.

Można sprawdzić status prawa jazdy na stronie OSK ASIOR w zakładce dla kursanta – sprawdź prawo jazdy – INFO CAR.