Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego, uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych to rozwiązania, które wejdą w życie 1 czerwca 2021 r. Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, opracowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r.

o zmienia ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2021.463) w pełnym jej brzmieniu:

 

         Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:

 

Znak ograniczenia prędkości1) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo
przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z
przejścia dla pieszych.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma
pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych
ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

 

2) w art. 14 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia
elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub
torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez
przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia
możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla
pieszych.”;

 

3) w art. 19 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i
drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między
pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym
pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy
niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym po-rusza się
kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje
się podczas manewru wyprzedzania.”;

 

4) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) uchyla się ust. 1a;

[przypis redakcji: 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 2300-500 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.]

5) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla
pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć
prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego
się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to
przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla
pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć
prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego
się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się
na tym przejściu.”.

         Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.